Socialt ansvar

Uppförandekod

Techno Skruv skall utveckla och vidmakthålla en lönsam, långsiktigt uthållig och etisk affärsverksamhet. Techno Skruvs verksamhet bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer.

Ta del av vår Uppförandekod

Läs mer

Socialt ansvar

Techno Skruv ska ses som ett pålitligt och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Vi har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa mervärden för våra kunder, anställda och leverantörer.

Techno Skruvs verksamhet bedrivs efter följande principer:

 • Vi skall alltid uppträda på ett sådant sätt att företagets intressen å den ena sidan och den anställdes intressen å den andra sidan inte kommer i konflikt.
 • Vi skall i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.
 • Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd.
 • Vi tar avstånd från barnarbete och tvångsarbete.
 • Vi erbjuder våra anställda samma möjligheter oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
 • Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier.
 • Vi erbjuder en säker, hälsosam och laglig arbetsmiljö samt driver ett systematiskt förbättringsarbete.
 • Våra produkter skall möta lagstadgade krav.
 • Vi skall arbeta med leverantörer som delar våra värderingar och följer de lagkrav som gäller i deras länder, inklusive lagar om barnarbete och andra rättigheter för arbetstagare.

Övergripande principer

Medarbetarnas motivation och drivkraft att prestera goda resultat, samverkan med våra affärspartners och med omvärlden i stort är avgörande för vår framgång. Vår verksamhet bygger på god etik och stor respekt för alla individer såväl inom företaget som vid externa kontakter.

Techno Skruv har en lång historia av ansvarsfullt företagande vilket förpliktigar inför framtiden. Vår affärsidé och våra strategier skall stödja ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande.

Etik

Långvariga relationer mellan kund och leverantörer baseras på ömsesidigt förtroende och respekt. Våra medarbetare skall alltid uppfattas som goda representanter för företaget och samhället.

God etik innebär att vi alltid håller en betryggande marginal till gränsen för det godtagbara. Gränserna är inte alltid självklara, utan vi är hänvisade till vårt goda omdöme och sunda förnuft.

Techno Skruvs verksamhet bedrivs efter följande principer:

 • Vi skall ha ett ärligt beteende
 • Vi håller vad vi lovar